Skip to main content

Charter

Voor de bestuursleden

  • De bestuursleden onthouden zich van elk gedrag en uitlating die de werking van de club schade kunnen toebrengen. Gezien hun functie een bevoorrechte positie inhoud ivm de kennis van interne aangelegenheden, onthouden zij zich van elke publieke negatieve commentaar op de clubwerking
  • Alle bestuursleden zullen zich inzetten om mee te werken aan een positieve uitstraling van de club. Deze positieve benadering kan aan de orde komen zowel bij gesprekken met derden als bij het leveren van adviezen aan de beleidsverantwoordelijken. Perscontacten behoren alleen tot de taak van de persverantwoordelijke; persmensen dienen naar deze persoon doorverwezen te worden
  • Elk bestuurslid engageert zich voor een bepaalde functie in het bestuur. Dit engagement zal inhouden dat men zich gedurende het ganse seizoen op de voor deze functie geëigende dagen en uren ter beschikking zal houden. Indien men om één of andere reden verhinderd is deze functie uit te oefenen zal men contact opnemen met een bevoegde persoon om tot een oplossing te komen
  • Alle eventuele, voor de functie bijkomende verplichtingen, voortspruitend uit de werkingsprincipes, sponsoring, enz., dienen strikt te worden nageleefd in het belang van de club.
  • Alhoewel ieders engagement geldt voor het uitoefenen van een welomschreven taak, houdt dit engagement toch een ruimere dienstverlening in. Ieder bestuurslid is mede verantwoordelijk voor een vlot verloop van de hele organisatie. Dit betekent dat indien mogelijk, het de taak is van elk bestuurslid om, bij afwezigheid van een ander bestuurslid, hulp te bieden bij het oplossen van probleemsituaties van welke aard ook. Het engagement zal ook inhouden dat elk bestuurslid indien mogelijk, bij de georganiseerde nevenactiviteiten een taak op zich neemt. Deze taak kan los staan van de eigenlijke hoofdfunctie. Het spreekt voor zich dat men naar anderen toe de nodige motiverende informatie over deze activiteiten doorspeelt.
  • Om de hierboven vermelde principes mogelijk te maken, beslist het bestuur om een open politiek te voeren aangaande het beleid van de club
  • Het bestuur is samengesteld op basis van gelijkwaardigheid van alle leden. Samen bepalen zij de principes van het beleid. Enkel bij staking van stemmen of indien het algemeen belang van de club het vereist of in het gedrang komt, heeft de voorzitter de eindbeslissing.
  • Elk bestuurslid is gehouden aan geheimhouding inzake de in het bestuur gevoerde Gesprekken
  • Elke door het bestuur genomen beslissing, ook al gebeurt deze niet unaniem, dient door elk bestuurslid ondersteund te worden en bij derden verdedigd